Meny

Felsökning

 

Ingen lampa lyser på Nobø HUB

Orsak

Åtgärd

Nobø HUB är inte strömansluten.

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten både till vägguttaget och till Nobø HUB.

Nobø HUB är trasig.

Byt ut Nobø HUB mot en ny enhet (kontakta din lokala återförsäljare).

till toppen 

 

Ingen Nobø HUB hittades under installationen

Orsak

Åtgärd

Nobø HUB är bortkopplad.

Kontrollera att Nobø HUB är ansluten både till nätströmmen och till ett nätverk.

Nobø HUB är ansluten till ett annat nätverk än appen.

Kontrollera att ditt trådlösa nätverk (som är anslutet till appen) ingår i samma lokala nätverk (LAN) som ditt sladdanslutna nätverk (som är anslutet till Nobø HUB).

Nätverket innehåller en brandvägg eller andra begränsningar.

Detta är främst relevant inom företag eller organisationer med en avancerad nätverkskonfiguration:

Kontrollera att det inte finns någon brandvägg mellan ditt sladdanslutna och ditt trådlösa nätverk. (TCP-trafik måste vara tillåten vid port 27779.)

För att appen ska kunna hitta Nobø HUB automatiskt måste nätverket tillåta UDP-sändning vid port 10000 och/eller UDP-multisändning vid port 10001. Om detta inte är möjligt eller önskvärt, kan Nobø HUB tilldelas en statisk IP-adress från routern/DHCP-servern, och därefter anslutas via alternativet "avancerat" i appens installationsguide.

Nobø HUB är upptagen.

Om Nobø HUB-lampan blinkar, håller en programvaruuppdatering på att laddas ned. Vänta tills lampan slutar blinka och försök igen.

till toppen 

 

Styrning via Internet fungerar inte

Orsak

Åtgärd

Du använder en appversion med ett känt problem.

Vänligen kontrollera att du har uppdaterat din app till den nyaste version som finns, för att åtgärda en del kända problem. Du kan uppdatera din app i Google Play (för Android) eller Apple App Store (för iOS – iPhone/iPad).

Appen har inte anslutits till Nobø HUB via det lokala nätverket (LAN) efter uppgradering till den senaste versionen.

När appen och Nobø HUB har uppgraderats till en version som stöder styrning via Internet, måste varje app först anslutas i det lokala nätverket för att utbyta krypteringsnycklar med Nobø HUB.

Styrning via Internet fungerar inte förrän du har startat appen i det lokala nätverket minst en gång efter uppgraderingen.

Nobø HUB är inte uppdaterad till den senaste versionen.

Styrning via Internet fodrar att Nobø HUB kör programvaruversion 66 eller högre. Du kan kontrollera detta i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar) > Nobø HUB info. Nobø HUB har en automatisk uppdateringsfunktion. Om Nobø HUB inte uppdateras automatiskt, vänligen kontrollera att Nobø HUB är ansluten till ett nätverk som har en bra Internet-anslutning.

Se även felsökningsavsnittet "Nobø HUB uppdateras inte automatiskt".

Appen är inte uppdaterad till den senaste versionen.

Styrning via Internet fordrar att Nobø Energy Control-appen kör programvaruversion 3 eller högre. Du kan kontrollera detta i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar) > App info. Om du inte kan hitta denna information i appen, innebär det att du har en äldre version. Vänligen gå till AppStore (för iPhone/iPad) eller Google Play (för Android) för att uppdatera appen.

Styrning via Internet är inaktiverat i appens inställningar.

Styrning via Internet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar). Starta appen medan du är ansluten till ditt lokala nätverk (LAN) och kontrollera att kryssrutan "Allow control via Internet" (tillåt styrning via Internet) är markerad.

Appen saknar Internet-anslutning.

Kontrollera att din mobil/surfplatta har en bra Internet-anslutning. Det kan du exempelvis kontrollera genom att hämta en webbsida till webbläsaren i din mobil/surfplatta.

Nobø HUB saknar Internet-anslutning.

Vänligen kontrollera att Nobø HUB är ansluten till ett nätverk som har en bra Internet-anslutning. Nobø HUB kan inte styras via Internet om den är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN) som saknar Internet-anslutning.

Nobø HUB har en grön lampa som visar aktuell status för HUB:

 • Konstant grönt ljus: Fullt ansluten till det lokala nätverket, Nobø Update Server och Nobø Proxy Server. Nobø Update Server används för att automatiskt uppdatera Nobø HUB. Nobø Proxy Server möjliggör styrning via internet.
 • 1 x blinkning: Ej ansluten till ett nätverk.
 • 2 x blink: Ansluten till lokalt nätverk, men inte ansluten till Nobø Update Server eller Nobø Proxy Server.
 • 3 x blink: Ansluten till lokalt nätverk och ansluten till Nobo Update Server, men inte Nobø Proxy Server.
 • 4 x blink: Ansluten till lokalt nätverk och ansluten till Nobo proxyserver, men inte Nobø Update Server.
 • Kontinuerlig blinkande i cirka 45 sekunder: Automatisk programuppdatering pågår.
 • Inget ljus: Nobø HUB är strömlös.

Nobø HUB är ansluten till Internet bakom ovanligt strikta nätverksbrandväggar.

Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga brandväggsinställningar i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta att Nobø HUB:s utgående TCP-trafik på port 27778 styrs via Internet.

Appen är ansluten till Internet bakom ovanligt strikta nätverksbrandväggar.

Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga mobilnätverksanslutningar (2G/3G/4G) och konventionella brandväggsinställningar i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta att enheterna använder Nobø Energy Control-appens utgående TCP-trafik på port 27790-27799 för styrning via Internet.

Övrigt

Om du har möjlighet, kontrollera om systemet använder en annan mobil/surfplatta. Om möjligt kan du även testa att ansluta Nobø HUB till ett annat nätverk, för att se om det fungerar. Detta kan bidra till att bestämma vad det är som har orsakat problemet.

Om du fortfarande inte har tillgång till fullgod styrning via Internet, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Glen Dimplex Nordics support. Vänligen ha följande information tillhands:

 • Serienummer/ID för din Nobø HUB (finns i appen under Menu (meny) > Settings (inställningar), 12 siffror, till exempel "102000123123").
 • Programvaruversion för din Nobø HUB (finns i appen under Menu (meny) > Preferences (preferenser), till exempel "114").
 • Programvaruversion för Nobø Energy Control-appen (finns i appen under Menu (meny) > Preferences (preferenser), till exempel "3.0.5087.13040").
 • Namn och modell på den nätverksrouter som din Nobø HUB är ansluten till (till exempel "DLink DIR-655"), och all eventuell information om speciella nätverksinställningar (t.ex. separata/avancerade brandväggar eller brandväggsinställningar, eventuell webbproxy osv.).

Du kan kontakta Glen Dimplex Nordics support via e-post på support@glendimplex.no eller genom att ringa till +47 74 82 91 00 (norska eller engelska).

till toppen 

 

Nobø HUB uppdateras inte automatiskt

Orsak

Åtgärd

Nobø HUB är inte ansluten till Internet, eller så är den ansluten till ett nätverk som använder speciella brandväggsinställningar.

Nobø HUB har en automatisk uppdateringsfunktion. Om Nobø HUB inte uppdateras automatiskt, vänligen kontrollera att Nobø HUB är ansluten till ett nätverk med en bra Internet-anslutning.

Nobø HUB har en grön lampa som visar aktuell status för HUB:

 • Konstant grönt ljus: Fullt ansluten till det lokala nätverket, Nobø Update Server och Nobø Proxy Server. Nobø Update Server används för att automatiskt uppdatera Nobø HUB. Nobø Proxy Server möjliggör styrning via internet.
 • 1 x blinkning: Ej ansluten till ett nätverk.
 • 2 x blink: Ansluten till lokalt nätverk, men inte ansluten till Nobø Update Server eller Nobø Proxy Server.
 • 3 x blink: Ansluten till lokalt nätverk och ansluten till Nobø Update Server, men inte Nobø Proxy Server.
 • 4 x blink: Ansluten till lokalt nätverk och ansluten till Nobø proxyserver, men inte Nobø Update Server.
 • Kontinuerlig blinkande i cirka 45 sekunder: Automatisk programuppdatering pågår.
 • Inget ljus: Nobø HUB är strömlös

Uppdateringsfunktionen fungerar på så vis att Nobø HUB automatiskt hämtar och installerar nya programvaruversioner. Detta görs varje gång Nobø HUB sätts på, och regelbundet ungefär var 18:e timme. Pågående uppdateringar indikeras av att den gröna lampan på Nobø HUB blinkar snabbt i ungefär en minut.

Du behöver inte ändra standardinställningarna i vanliga brandväggskonfigurationer i nätverksroutrar avsedda för privat bruk. Men om du har speciella/avancerade nätverksinställningar (t.ex. i ett företag) måste du tänka på följande: Nätverket måste tillåta Nobø HUB:s utgående TCP-trafik på port 80 för att den automatiska uppdateringsfunktionen ska fungera.

till toppen 

 

Mottagaren ändrar inte status.

Orsak

Åtgärd

Mottagaren är frånslagen.

Sätt på mottagaren.

Mottagaren är inte placerad i rätt zon.

Kontrollera att ID-koden är korrekt och att mottagaren är placerad i rätt zon. Tryck på mottagarikonen på skärmen för zoninställningar för att se ID-koden.

Signaler från Nobø HUB når inte fram till mottagaren.

Om möjligt, flytta Nobø HUB närmare mottagaren och se om detta löser problemet. Alternativt kan du placera en annan mottagare mellan de båda enheterna, som får fungera som en repeater mellan Nobø HUB och mottagaren.

Mottagaren är trasig.

Byt ut mottagaren mot en ny. (Kontakta din lokala återförsäljare.)

till toppen 

 

FRÅN-TILL-förbikopplingen aktiveras inte vid rätt tidpunkt

Orsak

Åtgärd

Starttiden är felaktigt inställd.

Tryck och håll in överkopplingen på cirkelmenyn och kontrollera/korrigera tiden.

till toppen 

 

Ingen lampa lyser vid tryck på Nobø Switch

Orsak

Åtgärd 

Nobø Switch är utom räckhåll för Nobø HUB.

Pröva att flytta Nobø Switch och Nobø HUB närmare varandra. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.

ID-koden för Nobø Switch är felaktig. Pröva att ta bort Nobø Switch från Nobø HUB, och lägg till Nobø Switch igen med hjälp av den automatiska sökfunktionen. Medan appen söker, tryck mitt på Nobø Switch så att alla fyra hörn aktiveras.

Nobø Switch har inte parats ihop med Nobø HUB.

Pröva att ta bort Nobø Switch från Nobø HUB, och lägg till Nobø Switch igen med hjälp av den automatiska sökfunktionen. Medan appen söker, tryck mitt på Nobø Switch så att alla fyra hörn aktiveras.

Batteriet är tomt.

Byt ut batteriet och försök igen.

till toppen 

 

Nobø Switch tänds vid tryck, men zonerna reagerar inte

Orsak

Åtgärd

Mer än en brytare har tryckts in samtidigt.

Om mer än en brytare på Nobø Switch trycks in samtidigt, reagerar inte zonerna, även om Nobø Switch tänds. Pröva att trycka närmare hörnet.

«Inaktivera globala förbikopplingar» är aktiverat i zonen, vilket låser den vid veckoprogrammet Normal.

Kontrollera om ”Inaktivera globala förbikopplingar” har aktiverats för zonen så att den inte går att förbikoppla.

till toppen 

 

Safir-glaselementet eller R80 TXF 700 blinkar grönt, trots att elementet inte ska vara försatt i frostskyddsläget

Orsak

Åtgärd

Ingen temperatursensor läggs till zonen.

Lägg till en Nobø Switch och markera kryssrutan för att använda den som en temperatursensor i samma zon som Safir/R80 TXF700.

Temperatursensorn är utom räckhåll för Nobø HUB.

Om temperatursensorn är utom räckhåll och inte rapporterar tillbaka till Nobø HUB på åtskilliga timmar, försätts de element som är anslutna till sensorn automatiskt i frostskyddsläget.

Pröva att flytta Nobø Switch och Nobø HUB närmare varandra. Vissa byggnadsmaterial som exempelvis armerad betong, massivt trä osv., kan försämra signalräckvidden. I sådana fall kan det räcka med att flytta Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 meter åt sidan för att lösa problemet.

Temperatursensorns (Nobø Switch) batteri är tomt.

Byt ut batteriet i Nobø switch och försök igen.

Zonen använder en TCU700- eller TXB700-rumstermostat, men Safir/R80 TXF700-mottagare är också installerade på Nobø HUB.

När en TCU700- eller TXB700-rumstermostat används, måste elementen (Safir/R80 TXF700) läggas till rumstermostaten och INTE till Nobø HUB. Endast rumstermostaten har lagts till Nobø HUB.

till toppen 

 

Nobø HUB anpassar sig inte efter vinter-/sommartid.

Orsak

Åtgärd

Nobø HUB har ingen automatisk funktion för att anpassa sig efter vinter-/sommartid.

Öppna appen när du är ansluten till samma lokala nätverk som Nobø HUB. Detta gör det möjligt för Nobø HUB att ställa in samma tid som telefonen eller surfplattan.

till toppen